Tenuto
Christodoulos Panayiotou
23.11.2012 – 12.01.2013 (Press Release)